فروشگاه اینترنتی بولدموبایل

(2)
ابعاد11.3×51.6×124.4 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,766,563  ریال
ابعاد144.4x73.2x10 میلیمتر وزن176 گرم سیم کارت دو سیم کارت
8,163,629  ریال
ابعاد150.3x74.3x9.6 میلیمتر وزن156 گرم سیم کارت دو سیم کارت
11,791,909  ریال
ابعاد124.8x65.2x10.4 میلیمتر وزن104 گرم سیم کارت دو سیم کارت
5,442,420  ریال
(1)
ابعاد164.8x76.7x8.6 میلیمتر وزن173 گرم سیم کارت دو سیم کارت
14,513,119  ریال
(2)
ابعاد16.2×45×93 میلیمتر وزن80 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد13×46.8×112.7 میلیمتر وزن65 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(6)
ابعاد7.9×71.4×146.1 میلیمتر وزن152 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(1)
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(1)
ابعاد8.0×68.1×148.9 میلیمتر وزن155 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(6)
ابعاد8.6×74.8×162.5 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد138x61.8x22 میلیمتر وزن179 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد129.2x56.8x15.5 میلیمتر وزن122 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد152.4x78.6x7.6 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(6)
ابعاد8.4×72.3×143.8 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(6)
ابعاد8.4×72.3×143.8 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد146.5x70.9x8.3 میلیمتر وزن142 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(6)
ابعاد7.9×71.4×146.1 میلیمتر وزن152 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(2)
ابعاد8.0×75.0×151.7 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(6)
ابعاد8.6×74.8×162.5 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(4)
ابعاد152.5x74.8x8.0 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد152.4x78.6x7.6 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(2)
ابعاد11.3×51.6×124.4 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,766,563  ریال
ابعاد152.4x73x7.8 میلیمتر وزن150 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(1)
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(1)
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب