فروشگاه اینترنتی بولد موبایل

ابعاد146.2x70.9x8.3 میلیمتر وزن149 گرم سیم کارت دو سیم کارت
25,467,000  ریال
ابعاد163.3x773.5x8.0 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
40,410,000  ریال
ابعاد158.5x74.7x7.8 میلیمتر وزن166 گرم سیم کارت دو سیم کارت
48,950,000  ریال
ابعاد119x49.2x14.4 میلیمتر وزن73 گرم سیم کارت دو سیم کارت
4,050,000  ریال
ابعاد115.2x49.9x14.3 میلیمتر وزن75 گرم سیم کارت دو سیم کارت
5,290,000  ریال
ابعاد159.1x74.1x9.0 میلیمتر وزن185 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد161.4x76.3x8.0 میلیمتر وزن177 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد167.8x76.7x8.1 میلیمتر وزن193 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد167.8x76.7x8.1 میلیمتر وزن193 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد167.3x73.6x7.2 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت تک سیم کارت
ابعاد154.8x75.6x8.9 میلیمتر وزن161 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد164.3x76.6x8.5 میلیمتر وزن185 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد156.5x75.4x9.4 میلیمتر وزن188 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد156.5x75.4x9.4 میلیمتر وزن188 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد158.3x75.3x8.4 میلیمتر وزن190 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد158.3x75.3x8.4 میلیمتر وزن190 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد161.4x76.4x8.8 میلیمتر وزن200 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد161.4x76.4x8.8 میلیمتر وزن200 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد163.5x77.3x8.8 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد154.8x73.6x8.0 میلیمتر وزن164 گرم سیم کارت دو سیم کارت

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب

وبلاگ

همه صفحات →